1. <code id="hwlrp"><em id="hwlrp"><track id="hwlrp"></track></em></code>

  <th id="hwlrp"><video id="hwlrp"><acronym id="hwlrp"></acronym></video></th>
  <th id="hwlrp"></th>

  <strike id="hwlrp"><sup id="hwlrp"></sup></strike>
  <code id="hwlrp"></code>
 2. 18 n?m t?p trung sau vào c?ng ngh? R & D

  18 n?m kinh nghi?m ??i ng? chuyên nghi?p

  500.000 ng??i ?ng h? trung thành c?a ng??i dùng

   

  ?i?n tho?i ViViCall

  Tính n?ng s?n ph?m:

  • FreeCall
  • VoIPCall
  • CallBack
  • International SMS

  H? th?ng yêu c?u:

  • Android 2.2+
  • iOS 8.0+

  International SMS

  Tính n?ng s?n ph?m:

  • Ki?m tra tình tr?ng tài kho?n và chi ti?t cu?c g?i Online
  • SMS ??n nhanh
  • G?i t? l? thành c?ng 99%
  • G?i tin nh?n theo nhóm
  • Giá r?

  Máy ?i?n tho?i Internet

  Tính n?ng s?n ph?m:

  • Ch? c?n ??ng ky tài kho?n vivicall ?? s? d?ng
  • Kh?ng c?n k?t n?i máy tính, thu?n ti?n và th?c t?
  • H? tr? cho các cá nhan, gia ?ình và doanh nghi?p s? d?ng
  • G?i ?i?n tho?i c? ??nh và ?i?n tho?i di ??ng tr?c ti?p trên toán thé gi?i
  • Các cu?c g?i mi?n phí gi?a ng??i s? d?ng c?a ViViCall

   

  ViViCall BOX

  Tính n?ng s?n ph?m:

  • Ch? c?n ??ng ky tài kho?n vivicall ?? s? d?ng
  • Kh?ng c?n k?t n?i máy tính, thu?n ti?n và th?c t?
  • H? tr? cho các cá nhan, gia ?ình và doanh nghi?p s? d?ng
  • B?n có th? ph?i h?p v?i máy trao ??i ?i?n tho?i c?a doanh nghi?p s? d?ng
  • G?i ?i?n tho?i c? ??nh và ?i?n tho?i di ??ng tr?c ti?p trên toán thé gi?i
  • Các cu?c g?i mi?n phí gi?a ng??i s? d?ng c?a ViViCall

  A-Z VoIP Wholesale Service

  Tính n?ng s?n ph?m:

  • ???ng truy?n c?a khu A-Z ?n ??nh và ch?t l??ng cao
  • có nhi?u ???ng truy?n có th? l?a ch?n
  • có s? c?nh tranh v? giá cà
  • Ch?t l??ng ch?m sóc khách hang t?t
  • H? tr? giám sát m?ng trong th?i gian 7x24x365

  Gi?i pháp OEM

  Tính n?ng s?n ph?m:

  • M? hình kinh doanh OEM ViViCall
  • Gi?i pháp h?p t?c th? CallBack OEM
  • Gi?i pháp h?p tác Voice Gateway OEM

   

  Call Center

  Tính n?ng s?n ph?m:

  • tr? l?i ?i?n tho?i t? ??ng  
  • Automatic Call Distribution ACD ch?c n?ng  
  • ch?c n?ng ?i?n tho?i viên  
  • Tính n?ng xu?t/nh?p d? li?u  
  • S? qu?n ly d? li?u khách hàng  
  • Ch?c n?ng Th?c hiê?n báo cáo  
  • ch?c n?ng nh?y màn hình khi có ?i?n g?i vào  
  • Cài ??t quy?n h?n  
  • ch?c n?ng ghi am và giám sát cu?c g?i

  IPPBX A-Z SIP Trunking

  Tính n?ng s?n ph?m:

  • Sau khi h? th?ng IPPBX c?a c?ng ty ???c k?t n?i v?i các d?ch v? c?a chúng t?i, nó có th? g?i ?i?n tho?i c? ??nh và ?i?n tho?i di ??ng t?i h?n 300 qu?c gia và khu v?c trên kh?p th? gi?i, ti?t ki?m 50% chi phí c?a các cu?c g?i qu?c t?.
  • Ki?m tra tình tr?ng tài kho?n và chi ti?t cu?c g?i Online
  • H? tr? ??a ch? IP ràng bu?c v?i thi?t b? c?a b?n
  • C??c phí th?ng tin giá r?
  • Ch?t l??ng am thanh ?n ??nh và ?áng tin c?y
  • T??ng thích v?i t?t c? các thi?t b? IPPBX có hi?p ??nh SIP
  • Kh?ng c?n b?o d??ng ???ng day PSTN
  • Thay th? ???ng day PSTN c? ??nh truy?n th?ng

  香港正马会资枓