1. <code id="hwlrp"><em id="hwlrp"><track id="hwlrp"></track></em></code>

  <th id="hwlrp"><video id="hwlrp"><acronym id="hwlrp"></acronym></video></th>
  <th id="hwlrp"></th>

  <strike id="hwlrp"><sup id="hwlrp"></sup></strike>
  <code id="hwlrp"></code>
 2. Unlimited Calls

  Easy phone calls to save on phone bills

  Call to landline and mobile around the world


  T?i xu?ng
  Odoo图像文字块

  T?i xu?ng ??ng ky

  ViViCall Phone nó tích h?p c?ng ngh? m?ng tiên ti?n nh?t th? gi?i và c?ng ngh? truy?n th?ng ?? cung c?p cho ng??i dùng các d?ch v? truy?n th?ng r? ti?n v?i ch?t l??ng cao và chi phí th?p.

  Ng??i dùng có th? t?i xu?ng, ??ng ky mi?n phí và nh?n t?i ?a 60 phút c??c cu?c g?i.

  Ba lo?i tính n?ng cu?c g?i

  ?i?n tho?i ViVicall là ph?n m?m ?i?n tho?i di ??ng áp d?ng trên toàn thé gi?i, cu?c g?i mi?n phí gi?a ng??i s? d?ng ViVIcall, VoIP và g?i Callback ba tính n?ng g?i ?i?n tho?i. D? s? d?ng, b?t c? lúc nào, g?i ?i?n tho?i di ??ng và ?i?n tho?i c? ??nh cho ng??i than, b?n bè ? các n??c ngo?i b?t c? lúc nào và n?i nào trên toàn thé gi?i.

  FreeCall
  Gi?a 2 ng??i s? d?ng ViVicall ??u online, ch?n "cu?c g?i mi?n phí"(yêu c?u k?t n?i m?ng 3G/4G/WiFi)

  VoIPCall:
  ?i?n tho?i g?i tr?c ti?p cho ?i?n tho?i c? ??nh và ?i?n tho?i di ??ng,c??c phí r? h?n cu?c g?i Callback (???c g?i là v? trí ch? tính thu?). Ch?t l??ng cu?c g?i ?n ??nh, r? ràng,kh?ng phí l?u l??ng m?ng.

  CallBack :
  ???ng day Callback s? d?ng m?ng tuy?n th?ng c?a ?i?n tho?i k?t n?i v?i day g?i và day nh?n,trong tr??ng h?p s? dung kh?ng c?n m?ngWiFi ho?c m?ng 3G S? d?ng mang GPRS s? th?c hi?n ?u, m?i cu?c g?i chi?m ít h?n 1KB.

  Odoo文本图像块
  Odoo图像文字块

  Tin nh?n qu?c t?

  D?ch v? tin nh?n qu?c t? ViVicall, cung c?p ph??ng án gi?i quy?t tin nh?n ch?t l??ng cáo cho cá nhan và doanh nghi?p, ti?p ki?m chi phí cho khách hàng. D?ch v? tin nh?n qu?c t? ViVicall s? d?ng d? ràng, có th? g?i tin nh?n theo nhóm và l?u tin nh?n l?ch s?. D?ch v? tin nh?n qu?c t? ViVicall c?c k? chi phí th?p, giúp b?n ti?t ki?m g?n 65% l? phí.

  G?i tin nh?n t?c th?i, g?i tin nh?n theo nhóm, m?t kh?i duy nh?t h? tr? lên ??n 1000 ng??i s? d?ng .

  Reach To Worldwide

  ViViCall có th? cho phép b?n ti?p c?n v?i h?n 300 qu?c gia ?? g?i v?i chi phí th?p qua ?i?n tho?i, có th? ti?p c?n v?i t?t c? các lo?i ?i?n tho?i (bao g?m ?i?n tho?i c? ??nh, ?i?n tho?i di ??ng).

  Ph?m vi ?ng d?ng toàn di?n: Chúng t?i cung c?p d?ch v? ?i?n tho?i trên toàn th? gi?i, t? cá nhan ??n các t? ch?c doanh nghi?p l?n (bao g?m: h? gia ?ình, doanh nghi?p, c?ng ty, ??i ly du l?ch, ngo?i th??ng, t? ch?c n??c ngoài…), ??c bi?t là ??i v?i ng??i dùng có ng??i than , b?n bè, ng??i yêu và chi nhánh ? trong và ngoài n??c.

  Odoo文本图像块
  Odoo图像文字块

  Trung tam n?p ti?n

  IPhone:
  Cung c?p Apple và Alipay hai ph??ng pháp n?p ti?n. B?i vì h? th?ng c?a Apple s? tính phí 30% phí, ng??i dùng nên ?u tiên s? d?ng Alipay.

  Android:
  Cung c?p Google Play, PayPal, Alipay, Yeepay và các ph??ng th?c n?p ti?n khác.

  Fully Functional

  APP c?ng cung c?p các tính n?ng sau:
  Thay ??i m?t kh?u, cài ??t g?i l?i, s? d?, quay s? nhanh, trung tam n?p ti?n, n?p ti?n, d?ch v? tr?n gói, yêu c?u ghi am cu?c g?i, nh?n tin nh?n SMS, yêu c?u thu? qu?c t?, ??ng b? hóa s? ??a ch?, nang c?p tr?c tuy?n, ghi am và ghi am, trung tam tr? giúp, th?ng tin Ph?n h?i.

  M?t APP có th? hoàn thành ho?t ??ng toàn tr?m, thu?n ti?n và nhanh chóng, t?i xu?ng tr?i nghi?m nhanh chóng!  T?i xu?ng
  Odoo图像文字块
  香港正马会资枓